วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00-12.00   ประชุมจัดสรรงบประมาณประจำปี  ห้องประฃุมพระราชสารคามมุนี ศธจ.มหาสารคาม  ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา