วันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30-16.30   ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการ (วันที่ 2)  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร  ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา