วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
13.00   ประชุมการบริหารงานบุคคล  ห้องพระราชสารคามมุณี  ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา