วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
14.00-16.30   ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดมหาสารคาม  ห้องประชุม 307 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา