วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
13.00   อบรมสัมมนาการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น  ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา