วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.00   ประชุมคณะทำงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ กทม.  ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา