วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30-12.00   ร่วมกิจกรรม "ร้อย-แก่น-สาร-สินธุ์"  โรงเรียนบ้านส้มโฮง จังหวัดร้อยเอ็ด  ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา