E-MIS สพป.มหาสารคาม เขต 2
Get Adobe Flash player


ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ภารกิจของระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มุ่งพัฒนาบริการการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลอดจนผ่านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

Emis แน่ะนำให้ใช้ Google Chrome  

  
กรุณาเลือกอำเภอที่ต้องการ
  


ข้อมูลโรงเรียน / นักเรียน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2


ลำดับ
อำเภอ
จำนวนตำบล
จำนวนโรงเรียน
นร.ชาย
นร.หญิง
นักเรียนทั้งหมด
224 วาปีปทุม
15
71
4,962
4,544
9,506
225 นาดูน
10
31
1,718
1,544
3,262
226 นาเชือก
11
45
2,026
1,829
3,855
227 พยัคฆภูมิพิสัย
14
55
3,740
3,283
7,023
228 ยางสีสุราช
8
23
1,384
1,299
2,683
รวม
57
225
13,872
12,537
26,409

สถิติจำนวนนักเรียนทั้งหมด แยกอำเภอ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2